Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai
anglytisanglytis – veiksmažodis, infinityvas
anglytisanglytis – daiktavardis, vyr.g., V., vns.

Vertimas nerastas
Žodžio "anglytis" gramatinės formos:

Kalbos dalis: veiksmažodis

Tiesioginė nuosaka:
Esamasis laikasBūtasis kartinis laikasBūtasis dažninis laikasBusimasis laikas
anglijuosi; anglijuosanglijausi; anglijausanglydavaus; anglydavausianglysiuos; anglysiuosi
Tuanglijiesi; anglijiesanglijaisi; anglijaisanglydavais; anglydavaisianglysiesi; anglysies
Jis/jianglijasi; anglijasanglijosi; anglijosanglydavos; anglydavosianglysis
Mesanglijamėsanglijomėsanglydavomėsanglysimės
Jūsanglijatėsanglijotėsanglydavotėsanglysitės
Jie/josanglijas; anglijasianglijosi; anglijosanglydavos; anglydavosianglysis
Tariamoji nuosaka:
anglyčiaus; anglyčiausi
Tuanglytumeis; anglytumeisi
Jis/jianglytųsi; anglytųs
Mesanglytumės; anglytumėmės
Jūsanglytumėtės
Jie/josanglytųsi; anglytųs
Liepiamoji nuosaka:
Tuanglykis
Jis/jitesianglija; tesianglijie
Mesanglykimės
Jūsanglykitės
Jie/jostesianglija; tesianglijie

Kalbos dalis: daiktavardis
VienaskaitaDaugiskaita
V.anglytisanglyčiai
K.anglyčioanglyčių
N.anglyčiuianglyčiams
G.anglytįanglyčius
Įn.anglyčiuanglyčiais
Vt.anglytyjeanglyčiuose
Š.anglytianglyčiai

Šaltinis: www.morfologija.lt

Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: